DESPRE NOI

OBIECTIVELE FUNDAŢIEI

Înfiinţată la 5.01.1994, Fundaţia “Axis” şi-a fixat prin statut obiectivul de a promova în mediul universitar valorile culturii şi demo­craţiei, propunînd programe şi activităţi specifice:

realizarea unor programe de educaţie pentru democraţie şi cultură civică;

formarea şi sprijinirea specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în mediul universitar;

subvenţionarea de proiecte culturale semnificative, cu destinaţie academică;

crearea unui cadru prielnic dialogului academic, prin organizarea unor pro­grame interdisciplinare de cercetare, în care să se regăsească teme de interes cultural, istoric,  social şi politic actuale;

iniţierea unor programe proprii de cercetare;

înfiinţarea şi funcţionarea unei edituri proprii, numite Editura Fundaţiei “Axis”; publicarea de cărţi, cursuri, broşuri, cu caracter universitar;

editarea de reviste profesionale stu­den­ţeşti şi academice de specialitate;

realizarea unui centru de investigaţii sociologice, de sondare a opiniei publice şi marketing informaţional;

crearea şi susţinerea de grupuri (orga­nizaţii) profesionale studenţeşti;

organizarea de întâlniri (colocvii, semi­narii, simpozioane, conferinţe) naţionale şi internaţionale;

organizarea unor stagii de pregătire pentru admiterea în universitate şi de per­fecţionare pentru  studenţi şi absolvenţi;

acordarea de burse pentru studenţi şi cercetători în ştiinţele umaniste;

instituirea de premii pentru creaţie în domeniul umanistic. 

  
RECOMANDĂRI
 
        
PUBLICAŢIILE EDITURII AXIS
                               

Objectives of the Foundation Founded on January 5th, 1994, the “Axis” Foundation established in its status the goal to promote in the academic environment the values of culture and democracy, by framing specific activities and programs:Programs of education for democracy and civic culture

Training and support for specialists who run their activities in the academic environment

Financing significant academic-oriented cultural projects

Creating a proper environment for the academic dialogue, by organizing interdisciplinary research projects focused on actual political, social and historical themes

Initiating own research programs

Founding and running a publishing house, “Editura Fundatiei Axis” / “Axis Foundation Publishing House”: academic books and course support materials.

Editing student and academic journals

Founding a sociological investigation, opinion survey and informational marketing research center

Founding and supporting students’ professional organizations

Organizing training sessions for future students as well as current students and graduates

Offering scholarships for students and researchers in humanities

Granting prizes for creativity in humanities

  

RECOMMENDATIONS

 
        
AXIS PUBLISHING HOUSE PUBLICATIONS
                                         

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.