COLECŢIA UNIVERSITARIA – ID

 

  N. Râmbu, D. Stan, Adrian Neculau, C. Havârneanu, C-tin Salavastru, Vasile Miftode, C-tin Marin Comunicare publica si asistenta sociala, 2000
  M.Dumitrescu, C.Marin. T.Dima, A.Carpinschi, G.Carpinschi, M.Nedelcu, Gh.Teodorescu Filosofie si stiinte politice, 2001

 

  N. Râmbu, D. Stan, Adrian Neculau, C. Havârneanu, C-tin Salavastru, Vasile Miftode, C-tin Marin Comunicare publica si asistenta sociala, 2000
  M.Dumitrescu, C.Marin. T.Dima, A.Carpinschi, G.Carpinschi, M.Nedelcu, Gh.Teodorescu Filosofie si stiinte politice, 2001